Regulamin

Home » Regulamin Zen-Yoga

Regulamin

Zen-Yoga

§ 1. Karnety i opłaty

1. W zajęciach (stacjonarnych oraz on-line na platformie Zoom) mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Karnet jest imienny i jednocześnie stanowi dowód wpłaty.

2. W celu rezerwacji miejsca na sali należy wykupić karnet, który jest ważny 30 dni od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach. Zajęcia on-line można odbyć w dowolnym terminie w czasie lekcji grupowej w ramach obowiązującego karnetu.

3. Karnet (stacjonarny i on-line) jest ważny tylko w przypisanym terminie (od pierwszych zajęć 30 dni) i nie podlega automatycznemu przedłużeniu.  W przypadku nieobecności, zajęcia mogą być wykorzystane w innym terminie w trakcie obowiązywania karnetu, pod warunkiem wolnego miejsca na sali lub można dołączyć on-line. Z uwagi na kameralność sali, odwołanie zajęć następuje w dniu poprzedzającym, tak aby inni mogli wykorzystać wolne miejsce na sali, w przypadku nieobecności na swoich zajęciach.

4. Osoby praktykujące na zajęciach on-line informują nauczyciela (sms) minimum 30 min przed zajęciami o chęci uczestnictwa.

5. Zajęcia indywidualne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i trwają 60 min. Opłatę należy uiścić w studio lub przelewem przed zajęciami na konto Zen – Yoga. W przypadku odwołania zajęć 12 godz. przed ustalonym terminem, obowiązuje 100% opłata, chyba, że odbędą się innego dnia w ramach tego samego tygodnia.

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć, nie jest możliwy, chyba że nauczyciel  wyrazi na to zgodę.

2. Przed wejściem na salę wyciszamy/wyłączamy telefony (również wibracje).

3. Praktykę jogi odbywamy minimum 2 godz. po spożyciu lekkiego posiłku. Rekomenduje się podczas zajęć wstrzymanie się od picia jakichkolwiek płynów.

4. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do poinformowania o tym nauczyciela bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.

5. Osoby z problemami zdrowotnymi lub kobiety w ciąży mogą ćwiczyć tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku wystąpienia podczas zajęć złego samopoczucia, należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym nauczyciela. W czasie menstruacji zaleca się nie wykonywanie asan odwróconych oraz skrętów.

6. Zen – Yoga nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez szkołę.

7. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania  niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przechowywanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  i przepływu danych osobowych.

Call Now Button